วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ และข้อควรรู้ก่อนสั่งสินค้ากับทาง Fresh Farm Market

• สินค้าพร้อมส่ง
   ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) หลังจากลูกค้าชำระเงินผ่านเว็บไซด์เรียบร้อยแล้ว

• สินค้า Pre Order
   ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 5-7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) หลังจากลูกค้าชำระเงินผ่านเว็บไซด์เรียบร้อยแล้ว

• การส่งมอบสินค้าล่าช้า
   เนื่องด้วยเราคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น การส่งมอบล่าช้านั้นมีหลายสาเหตุ ตามแต่จะเป็นสินค้าใด อาทิเช่น

• ผลไม้สดตามฤดูกาล
   บางครั้งไม่ได้ส่งมอบได้ทันตามเวลากำหนด เนื่องด้วย ความไม่แน่นอนของสภาวะอากาศ ผลิตผลออกผลล่าช้า ไม่มีคุณภาพ เราคัดสรรจนกว่าจะได้มาตรฐานที่เราต้องการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด

• อาหารทะเลสด
   เนื่องจาก การทำประมง แบบ ลากอวน และ ประมงออกหาสินค้า แบบไปเช้า-เย็นกลับ ทั้งสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย ออกเรือไม่ได้ ได้สินค้าไม่ครบ อาจจะทำให้ได้สินค้าไม่ครบตามที่ลูกค้าสั่งไว้

• การคืนเงินกรณีส่งสินค้าล่าช้า
   หากเกิดจากกรณีสุดวิสัย ส่งมอบไม่ทันเวลาส่งมอบ ลูกค้าสามารถเรียกคืนได้เต็มจำนวน

• หากสินค้าไม่ได้จัดส่งภายในเวลาที่กำหนด
   Staff Team จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ ตามช่องทาง Email , Line และ โทรศัพท์